ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА

Одељенска и стручна већа Школе су - имајући у виду План рада Школе и Школске програме али и интересовања и потребе ученика, пратећи притом своје наставне програме и корелацију међу предметима - дала предлог Наставничком већу о изради Генерацијског програма излета, екскурзија и рекреативне наставе.

 

         Наставничко веће је на својој седници  од 3.07.2020.године  разматрало све циљеве и задатке васпитно - образовног рада и , у складу са Законом о основама система васпитања и образовања, Законом о изменама и допунама закона о систему васпитања и образовања Законом о основном  образовању као и Правилника  о екскурзијама, излетима, зимовањима, летовањима и кампу ,донело следећи план, а Савет родитеља дао сагласност 25.06.2020. године.

 

 

ЕКСКУРЗИЈЕ

 

 

I И II РАЗРЕД

 • Дестинација : Засавица и Сремска Митровица
 • Једнодневни излет ма/пролеће 2021.године

 

 

III И IV РАЗРЕД

 • Дестинација : Топлоа-Орашац - Опленац
 • Једнодневни излет / пролеће 2021.године

 

V  РАЗРЕД

 • Дестинација: Деспотовац Манасија – Ресавска пећина
 • Једнодневни излет / пролеће 2021.године

 

 

VI  РАЗРЕД

 • Дестинација: : Тршић - Сунчана долина
 • Једнодневни излет / пролеће 2021.године

 

 

VII РАЗРЕД

 • Дестинација : Лепенски вир, Виминацијум, Ђердап, Голубац.
 • дводневна екскурзија / пролеће 2021.године

 

VIII РАЗРЕД

 • Дестинација : Стопића пећина – Златар – Увац – Милешева
 • тродневна екскурзија / пролеће 2021.године

 

Циљ екскурзије:

 • Остваривање сврхе, циљева и задатака образовања, као и циљева и задатака наставних предмета;
 • да ученици напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа;
 • да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим ситуацијама;
 • да развију мотивисаност за учење и заинтересованост за наставне садржаје,
 • непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, упознавање с културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима.

 

Задаци:

 

 • Развијање љубави према отаџбини, њеној историји и природним лепотама
 • неговање позитивног односа према националним и културним етичким и естетским вредностима, спортским потребама и навикама
 • развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика;
 • упознавање начина живота и рада људи појединих крајева;
 • развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима;
 • продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика;
 • оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примењивање знања и умења;
 • неговање солидарности хуманизма, другарства и осећаја заједништва;
 • успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика међусобно;
 • развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навика заштите животиња;
 • уочавање и именовање биљака и животиња различитих станишта
 • подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање;
 • проучавање објеката и феномена у природи;
 • уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима;
 • развијање способности орјентације у простору;
 • задовољење спортских потреба и стварање спортских навика;
 • развијање позитивних социјалних односа;
 • разумевање значаја здравља и здравог начина живота.

 

НАСТАВА У ПРИРОДИ

 

 

I,  II, III И IV РАЗРЕД

 

- Време реализације: мај 2021.године / седмодневна /

- Дестинација : Дивчибаре

 

 

Циљеви

 • очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог правилног психофизичког и социјалног развоја ;
 • стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног начина живота и организовања слободног времена;
 • проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном природном окружењу ;
 • развијање еколошке свести и подстицање ученика на ангажман у заштити природе;
 • социјализација ученика, уз развијање толеранције и одговорног односа према себи, другима и окружењу;
 • развијање позитивних односа према националним, културним и естетским
 • вредностима .

 

 Задаци и садржаји

 • побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика ;
 • задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром ;
 • очување природне дечије радозналости за појаве у природи и њихово упознавање кроз одговарајуће активности ;
 • развијање способности запажања појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности у конкретним природним и друштвеним условима ;
 • подстицање самосталности кроз непосредне истраживачке задатке ;
 • развијање свести о потреби заштите животне средине и изграђивање еколошких навика ;
 • упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте места и околине;
 • упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева ;
 • упознавање разноврсности биљног и животињског света и уочавање њихове повезаности ;
 • упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање
 • временских прилика;
 • развијање способности сналажења у простору и времену;
 • развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање самосталности у обављању личне хигијене и бриге о себи;
 • стварање навике за неговање редовне физичке активности и за што чешћи боравак у природи ;
 • формирање навика редовне и правилне исхране ;
 • разумевање и уважавање различитости међу ученицима ;
 • подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима кроз одговарајуће активности.

 

 

 

 

Ви сте овде: Home ЕКСКУРЗИЈЕ