ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА

Одељенска и стручна већа Школе су - имајући у виду План рада Школе и Школске програме али и интересовања и потребе ученика, пратећи притом своје наставне програме и корелацију међу предметима - дала предлог Наставничком већу о изради Генерацијског програма излета, екскурзија и рекреативне наставе.

 

         Наставничко веће је на својој седници  од 3.07.2020.године  разматрало све циљеве и задатке васпитно - образовног рада и , у складу са Законом о основама система васпитања и образовања, Законом о изменама и допунама закона о систему васпитања и образовања Законом о основном  образовању као и Правилника  о екскурзијама, излетима, зимовањима, летовањима и кампу ,донело следећи план, а Савет родитеља дао сагласност 25.06.2020. године.

 

 

ЕКСКУРЗИЈЕ

 

 

I И II РАЗРЕД

 

 

III И IV РАЗРЕД

 

V  РАЗРЕД

 

 

VI  РАЗРЕД

 

 

VII РАЗРЕД

 

VIII РАЗРЕД

 

Циљ екскурзије:

 

Задаци:

 

 

НАСТАВА У ПРИРОДИ

 

 

I,  II, III И IV РАЗРЕД

 

- Време реализације: мај 2021.године / седмодневна /

- Дестинација : Дивчибаре

 

 

Циљеви

 

 Задаци и садржаји